Kirje Suomen valtiolle Fortumin omistajaohjauksesta

Kuva: Hiilivoimala Saksassa / Patrick Pekal, CC BY 4.0

21.3.2019

Hiilivapaa Suomi -kampanja ja suomalainen kansalaisyhteiskunta on syvästi huolissaan energiayhtiö Fortumin toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Fortumin ja valtion täytyy ottaa täysi vastuu Uniperin kautta omistukseensa siirtyvästä kivihiilen tuotantokapasiteetista ja ajaa ne ripeästi alas. Vain siten liiketoiminta olisi linjassa Fortumin yritysstrategian, valtion omistajaohjauspolitiikan ja Suomen hallituksen hyväksymän kivihiilikiellon kanssa.

Valtio on Fortumin merkittävin osakkeenomistaja, ja omistajanohjausta säätelee hyvää hallintotapaa korostava omistajaohjauspolitiikka, joka ottaa huomioon myös ympäristön. Siksi pyydämme teitä huomioimaan alla olevat pyyntömme.

Saksan “hiilikomissio” (Kommission “Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung”) julkaisi hiljattain hiilivoimasta luopumista koskevan odotetun raporttinsa, jossa esitetään, että 12,5 gigawatin verran hiilivoimaloita suljetaan vuoteen 2022 mennessä ja hiilen käyttö energiantuotannossa lopetetaan vuoteen 2038 mennessä, mahdollisesti vuoteen 2035 mennessä. Saksan hallitus on käynnistänyt prosessin, jolla hiilivoimasta luopuminen kirjataan lainsäädäntöön hiilikomission raportin pohjalta. Tällä on suuri merkitys yrityksille, joilla on hiilivoimaloita Saksassa. Fortumilla tulee olemaan keskeinen asema asiassa, sillä se omistaa 49,9 % Uniperista – ja jatkossa todennäköisesti vielä enemmän.

1. Sekä Fortumin että Uniperin on sitouduttava muokkaamaan liiketoimintamallinsa YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiksi ja otettava konkreettisesti käyttöön ilmastotutkimuksen tuottamaan näyttöön perustuvia, ajoitettuja tavoitteita, jotka perustuvat tulevaisuuteen katsoviin ilmastoskenaarioanalyyseihin.

Ilmastotutkimuksen perusteella hiilivoimasta on luovuttava Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. Tätä vaativat yhä laajemmin myös vastuulliset sijoittajat – esimerkiksi suomalainen eläkejätti Elo. Hiilikomission ehdottama hiilivoimasta luopumisen ajankohta ei nykyisellään vastaa ilmastotutkimuksen tuottamaa tietoa, mutta sitä tullaan tarkistamaan useasti tulevan vuosikymmenen aikana. Paine toimien nopeuttamiseksi tulee väistämättä kasvamaan, sillä valtioiden odotetaan tiukentavan sitoumuksiaan Pariisin sopimuksen mukaisella tavalla. Valtion Omistajaohjausosaston tuleekin aktiivisesti vaatia, että Uniper valitsee tulevaisuudenkestävän strategian, joka suojaa pitkän aikavälin sijoituksia transitioriskeiltä siinäkin tapauksessa, että hiilestä on luovuttava jo ennen vuotta 2038.

Fortumin liiketoimintastrategia perustuu puhtaisiin energiaratkaisuihin, mutta yhtiöllä on edelleen useita ongelmallisia hiilivoimaloita (mm. Zabrzen voimala Puolassa ja useita hiilivoimaloita Venäjällä). Kuten Uniperin voimaloista, näistäkin voimaloista on luovuttava. On sietämätöntä, että Suomessa on vastikään hyväksytty kivihiilen kieltävä lainsäädäntö, mutta samalla valtion omistaman energiantuottajan kivihiilen poltto ulkomailla jatkuu.

2. Uniperin ja Fortumin on julkaistava selvä ja yksityiskohtainen tiekartta, jossa kuvataan, miten nykyiset hiilivoimalat suljetaan (ei myydä) vähitellen viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Tiekarttaan on kuuluttava oikeudenmukaiset transitiosuunnitelmat yhteisöjä ja työntekijöitä varten.

Uniper on jo ryhtynyt irtautumaan hiilivoimaloistaan Ranskassa ja käynnistänyt neuvottelut tsekkiläisen EPH:n kanssa. Yksityisomisteinen EPH tunnetaan tavastaan ostaa ei-haluttuja voimaloita suurilta energiayhtiöiltä, jotka siirtyvät muihin energiantuotantomuotoihin. Voimaloiden myynti toiselle yhtiölle ilman todellista pyrkimystä pienentää globaaleja päästöjä on kuitenkin hukkaan heitetty tilaisuus ja Pariisin sopimuksen hengen vastaista.

Hiilivoimaloiden myynti tilanteessa, jossa niiden sulkeminen on odotettavissa, on myös pakoilua vastuusta työntekijöitä ja paikallisia yhteisöjä kohtaan. Sen sijasta Uniperin tulisi tarttua tilaisuuteen osallistua aktiivisesti sosiaalisesti oikeudenmukaiseen energiasiirtymään. Fortum ei voi seurata vain sivusta sillä verukkeella, että Uniper on erillinen yhtiö.

Hiilivoimaloiden myymisen sijasta sijoittajien on vaadittava Uniperia ja Fortumia sulkemaan voimalat vuoteen 2030 mennessä.

3. Uniperin on välittömästi lopetettava investoinnit uusiin hiilivoimaloihin ja nykyisten hiilivoimaloiden käyttöiän pidentämiseen.

Mikäli Saksan hallitus noudattaa Saksan hiilikomission raportin suosituksia, Uniperin lähes valmista Datteln 4 -hiilivoimalaa ei tulla liittämään verkkoon. Raportissa todetaan selvästi, että uusia hiilivoimaloita ei pidä ottaa käyttöön. Datteln 4 tunnetaan myos epävirallisesti Saksan vihatuimpana voimalaitoksena.

Uniper on kuitenkin jo ryhtynyt vastatoimiin ja julistanut pitävänsä kiinni Datteln 4 -voimalasta siihen toistaiseksi upotettujen valtavien investointien vuoksi. Kyseiset investoinnit olisi pitänyt jättää alun perin tekemättä. Maailman hiilibudjetin kannalta on ilmiselvää, että Datteln 4 -voimalaa ei pidä liittää verkkoon. Jos Saksan hallitus noudattaa maan hiilikomission suosituksia, Datteln 4 -voimalasta tulee arvoton (“stranded asset”).

Valitettavasti Fortumin johto on julkisesti jo ottanut kantaa siihen, että Datteln 4:n tulisi saada päästä verkkoon. Siitä huolimatta, että toimitusjohtaja Pekka Lundmark on useaan otteeseen korostanut olevansa huolissaan ilmastonmuutoksesta ja olevansa kivihiiltä karsastavan yhtiön johdossa. Selvästi Fortumin puheet ja teot eivät kulje käsi kädessä ja kyseenalaistavat sen, että hyvää hallintotapaa kunnioitetaan. Haluaako Suomen valtio sallia keskellä suomalaisten ennätyksellistä ilmastohuolta, että Saksassa otetaan käyttöön uutta kivihiilikapasiteettia?

Tuoreissa neuvotteluissa merkittävän osakkaan, Fortumin kanssa sovittiin, että Uniperin nykyinen johto luopuu tehtävistään elokuussa 2019. On erittäin tärkeää, että uusi toimitusjohtaja ja uusi talousjohtaja pystyvät ohjaamaan Uniperia liiketoimintamalliin, jossa energia tuotetaan ilman hiiltä vuoteen 2030 mennessä. Sijoittajien on vaadittava tätä selvästi Fortumilta, jotta yhtiöiden pitkän aikavälin näkymiin voi luottaa.

Vastuullisilla sijoittajilla on keskeinen asema vaikuttaa: te pystytte puuttumaan Fortumin toimintaan. Toivomme, että käytätte valtaanne ja arvojohtajuuttanne. Muutoin vuonna 2016 tehty linjaus siitä, että “yhteiskuntavastuu on valtionyhtiöiden perusarvo” menettää merkityksensä.