Suositukset sijoittajien hiilipolitiikaksi

18.7.2019 (Suosituksia ollaan päivittämässä vuonna 2020 ja arviointikriteerejä hiiliyhtiöiden poissulkemiseksi ollaan tiukentamassa)

Europe Beyond Coal
Greenpeace
Maan ystävät

A. Yleinen sitoutuminen: hiilisektoriin liittyvien ilmastoriskien ja talousriskien pienentämiseksi finanssialan toimijoiden on otettava julkisesti käyttöön hiilipolitiikka, ”no coal policy”, joka tukee näiden instituutioiden liiketoimintamallien päivittämistä ilmastotutkimukseen perustuvia, YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia tavoitteita vastaaviksi. Finanssialan instituutioiden tulee siis sitoutua siihen, että ajan mittaan (vuoteen 2030 mennessä OECD-alueella/Euroopassa, vuoteen 2040 mennessä maailmanlaajuisesti) kaikilla liiketoiminta-alueilla luovutaan hiiliomistuksista ja että kaikkiin omistuksessa oleviin hiiliyhtiöihin vaikutetaan aktiivisen omistajuuden kautta tai niiden omistajuudesta luovutaan. 

B. Hiilihankkeiden poissulkukriteerit: näin ollen finanssialan toimijoiden ei pidä tarjota välitöntä tukea eikä uusia aiempaa  tukeaan hiilivoimaloille/hiilikaivoksille/hiili-infrastruktuurille missään päin maailmaa. Tämä koskee mm. projektien taloudellista tukemista ja muuta kohdennettua taloudellista tukea, konsultointia, vakuutustoimintaa ja sijoituksia. 

C. Arviointikriteerit hiiliyhtiöiden poissulkemiseksi: seuraavien kriteerien avulla tunnistetaan yhtiöt, joka joko laajentavat hiilisektorin toimintaansa parhaillaan tai ovat hyvin alttiina hiilisektorin toiminnalle suhteellisesti ja absoluuttisesti: 

    • Yhtiöt, jotka suunnittelevat hiilisektorin toiminnan laajentamista, esimerkiksi hiilivoimaloiden/hiilikaivosten/hiili-infrastruktuurin rakentamista/kehittämistä/laajentamista tai nykyisten hiilivoimaloiden käyttöiän pidentämistä retrofit-ratkaisuilla tai olemassa olevien hiiliomistusten hankkimista;
    • Yhtiöt, jotka tuottavat vuosittain yli 20 Mt hiiltä tai joilla on yli 10 GW:n verran hiilivoimalakapasiteettia;
    • Yhtiöt, jotka saavat yli 30 % liikevaihdostaan hiilikaivoksista tai joiden energiantuotannosta yli 30 % perustuu hiileen. 

Näitä kriteerejä soveltamalla rahoitusalan instituutiot pystyvät tunnistamaan, mitkä yhtiöt eivät tällä hetkellä todennäköisesti pysty siirtymään tai halua siirtyä riittävän nopeasti 100-prosenttisesti uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaan energiajärjestelmään, ja harkitsemaan uudelleen taloudellista tukeaan tämän tiedon pohjalta. Kriteereitä on tiukennettava ajan mittaan, kun täydellisen hiilestä luopumisen takaraja lähestyy. 

D. Hiiliyhtiöiden omistajuuden kriteerit: lisäkriteerit ovat tarpeen niiden yhtiöiden kohdalla, joilla on hiilisektorin omistuksia, mutta joiden uskotaan silti kykenevän siirtymään riittävän nopeasti 100-prosenttisesti uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaan energiajärjestelmään. Finanssialan instituutioiden tulee hyödyntää kohdennettua, vaikuttavaa aktiivista omistajuutta ja vaatia näiltä yhtiöiltä seuraavia toimia:

    • Yhtiöiden on otettava viimeistään yhden vuoden kuluessa käyttöön hiilestä luopumisen tavoite ja siten ryhdyttävä päivittämään vähitellen liiketoimintamallejaan YK:n Pariisin ilmastosopimusta vastaaviksi. 
    • Yhtiöiden on julkaistava viimeistään kahden vuoden kuluessa selväsanainen ja yksityiskohtainen toimeenpanosuunnitelma nykyisten hiilivoimaloiden ja hiilikaivosten sulkemiseksi vähitellen (ei myymiseksi) niin, että hiilestä luovutaan viimeistään vuonna 2030 OECD-alueella ja Euroopassa ja viimeistään vuonna 2040 muualla maailmassa.

Näiden neljän suosituksen avulla rahoitusalan instituutio pystyy nollaamaan hiilisektorin altistuksensa kyseisten hiilestä luopumisen aikaikkunoiden aikana.