Avoin kirje Nordealle

Kädet pitelevät punaista mielenosoituskylttiä, jossa lukee Nordea, rahat pois fossiilisista.
Rahat pois fossiilisista, Nordea -mielenosoitus 29.10.2021 Kuvaaja: Satu Söderholm.

Hyvät Nordean edustajat,

Kiitos avoimesta kirjeestä ja siitä, että tulitte keskustelemaan kampanjamme asiantuntijoiden kanssa sekä kuulemaan Rahat pois fossiilisista -mielenosoituksen osallistujien viestin. Viesti oli selkeä ​​– rahavirrat fossiilisille polttoaineille on katkaistava. Finanssialan ja talouden on sopeuduttava ilmaston asettamiin reunaehtoihin, ei toisinpäin.

Edistysaskeleista huolimatta Nordea on uudella fossiilipolitiikallaan hukkaamassa mahdollisuuden ottaa johtava asema ilmastokriisin torjumisessa finanssialalla sekä asettaa selkeä aikaraja hiilen lisäksi myös öljylle ja kaasulle. Ranskalainen pankki La Banque Postale on toiminut tässä suunnannäyttäjänä ja luvannut lopettaa tukensa koko fossiilisektorille vuoteen 2030 mennessä. Useat ranskalaiset finanssi-instituutiot ovat jo seuranneet perästä.

Nordean syyskuiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet ovat siis jo julkaistaessa ajastaan jäljessä ja ristiriidassa pankin oman hiilineutraaliustavoitteen kanssa vuodelle 2050. Uudet periaatteet eivät rajoita mitenkään öljy- ja kaasutoiminnan laajentamista eivätkä ne aseta rajoituksia perinteiselle öljyn- ja kaasuntuotannolle. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n uusi 1,5 asteen tiekartta asettaa tiukan rajan uusille öljy- ja kaasuhankkeille. Globaaliin hiilibudjettiin ei mahdu enää yhtään uutta fossiilihanketta ja ne ovat vahvasti ristiriidassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

Nordea ei voi väittää olevansa Pariisin sopimuksen mukaisella polulla niin kauan kuin pankki jatkaa rahoitusta yhtiöille, joilla on uusia kaasu- ja öljyhankkeita.

Nordea ei voi väittää olevansa Pariisin sopimuksen mukaisella polulla niin kauan kuin pankki jatkaa rahoitusta yhtiöille, joilla on uusia kaasu- ja öljyhankkeita. Rahoituspuolella laina-ajat ovat pitkiä, joten kaasun ja öljyn rahoitusta täytyy alkaa rajoittamaan mahdollisimman pian. Tähän on myös tarjolla urgewald-järjestön kattava julkinen tietokanta Global Oil and Gas Exit List1, jonka ensimmäiset finanssialan instituutiot ovat jo ottaneet käyttöönsä.

Olette painottaneet Nordeassa, että poissulkemisen sijaan haluatte vaikuttaa fossiiliyhtiöihin niiden vähäpäästöisen siirtymän tukemiseksi. Tämä on tärkeää, mutta se vaatii rinnalleen uskottavan poissulun uhan, jotta yhtiö kokee painetta muuttaa toimintaansa. Päästöjä on vähennettävä hyvin nopeaan tahtiin jo lähivuosina, joten yhtiöiden omistajat ja rahoittajat eivät voi odottaa loputtomiin. Nordean suositus yhtiöille tehdä vuoteen 2022 mennessä suunnitelma liiketoimien sopeuttamisesta Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteeseen tulisi olla suosituksen sijaan vaatimus, jonka laiminlyöminen johtaa rahoituksen lopettamiseen tai sijoitusten pois vetämiseen.

Jotta vaikuttamistyöhön voi ylipäätään vedota, sen tulisi olla avointa ja läpinäkyvää ja sen vaikuttavuudesta täytyisi olla näyttöä. Pankit johtavat asiakkaitaan harhaan vastuullisuustyönsä merkittävyydestä, mikäli vaikuttamistyö perustuu ainoastaan pankin ja yrityksen välisiin keskusteluihin. Pankkien tulee kertoa julkisesti mitkä ovat vaikuttamistyön tavoitteet ja aikataulu sekä mitkä ovat kohdeyrityksiä. Tämä mahdollistaisi vaikuttamistyön laadun arvioinnin, mutta sijoittajat voisivat silti käydä luottamuksellisia keskusteluja yhtiöiden kanssa. Suurin osa sijoittajista liputtaa vaikuttamisen puolesta, mutta tähän mennessä olemme nähneet hyvin vähän todisteita todellisista tuloksista.

Suurin osa sijoittajista liputtaa vaikuttamisen puolesta, mutta tähän mennessä olemme nähneet hyvin vähän todisteita todellisista tuloksista.

Sijoituksista luopuminen ei vähennä suoraan päästöjä, mutta vaikutukset kertaantuvat, kun yhä useampi sijoittaja rajoittaa ja lopettaa lopulta kokonaan fossiilisten polttoaineiden tukemisen. Divestoinneilla ja poissulkulistoilla on myös tärkeä signalointivaikutus. Sijoittajat viestivät siten toisille sijoittajille, että fossiiliala ei ole enää eettinen ja taloudellisten riskien arvoinen vaihtoehto. Fossiilialan rahoituksesta luopuminen vaikuttaa myös suoraan haitallisen toiminnan pääomakustannuksiin. Hiilisektorin on jo lähes mahdotonta hankkia pääomaa ja pääomakustannusten kuilu fossiilisten ja uusiutuvien välillä jatkaa kasvuaan.

Uskomme myös vahvasti, ettei kokonaan julkisuudelta piilossa tapahtuva vaikuttamistyö ole tehokasta. Jos yhtiössä saadaan aikaan muutoksia finanssi-instituution vaikuttamistyön tuloksena, tästä kannattaa vähintään jälkikäteen viestiä. Pelkät keskustelut harvoin johtavat muutoksiin yhtiöissä. Esimerkiksi Fortumin tapauksessa keskustelut ovat johtaneet siihen, että sijoittajat päätyvät toistamaan yhtiön markkinointilauseita ilman kriittistä analyysiä.

Jos kahdenväliset keskustelut eivät johda haluttuihin tuloksiin, pankilla tulee olla suunnitelma eskalaatiota varten. Vaihtoehtoina ovat julkiset kirjeet ja ulostulot, yhtiökokousaloitteet sekä äänestäminen yhtiökokouksissa. Emme siis usko pelkästään poissulkuun, vaan ensisijaisesti kannatamme aktiivista omistajuutta. Sen tulee kuitenkin olla tehokasta ja avointa eikä eskalaatiota saa turhaan pelätä. Tällaisesta vaikuttamistyöstä on hyviä esimerkkejä, kuten Englannin kirkon eläkerahasto ja Storebrand. Myös Nordealta löytyy hyviä esimerkkejä vaikuttamistyöstä: Nordea varainhoito vastusti kirjeessään uuden hiilivoimalan rakentamista Vietnamiin. Miksei varainhoidossa hyväksi havaittua julkista vaikuttamista ole valtavirtaistettu ja kohdennettu Nordean suuripäästöisimpiin asiakkaisiin, jolloin vaikutukset ovat suuremmat?

Sanotte Nordean 2030 päästövähennystavoitetta kunnianhimoiseksi. Kunnianhimon tason arvioimiseksi olisi hyvä tarkastella mitä lupauksessa on enemmän verrattuna polkuun, joka saavutetaan yhteiskunnan tähän mennessä lupaamilla päästövähennyksillä? Toisin sanoen mitä Nordea tekee sen lisäksi, että eri sektorit toteuttavat kansallisia ja kansainvälisiä päästövähennystavoitteita (mm. EU 55% ja USA 50%). Tämä vähentää Nordean salkun päästöjä ilman, että Nordea itse tekee sen eteen mitään.

Ymmärrämme, että vaikuttavuudesta kertovan datan saaminen voi olla haastavaa. Uskomme kuitenkin, että saatavilla oleva data kehittyy koko ajan. Kannustamme myös Nordeaa datan käyttäjänä vaatimaan palveluntarjoajilta parempaa dataa vastuullisen sijoittamisen pohjaksi. Esimerkiksi Nordean rahoitus päästöjä vähentäviin ratkaisuihin tai vaikuttamistyön tuloksena syntyneet yhtiöiden päästövähennykset voisi laskea Nordean näkökulmasta lisäisiksi.

Lopuksi jäämme odottamaan dataa siitä, miten Nordean uudet periaatteet ovat konkreettisesti vaikuttaneet Nordean pankki-, vakuutus- ja sijoitustoimintaan, kuten myönnettyihin lainoihin, sijoitustuotteisiin (ml. kaikki rahastot) ja osakeomistuksiin. Kuinka monta poissulkua tehtiin? Kuinka monta poissulkua ulotettiin tämänhetkisiin yritysasiakkaisiin, vai kattaako divestointi lähinnä teoreettisen sijoitusuniversumin ja yritysasiakaskentän?

periaatteissa oli huomattavia porsaanreikiä, jotka on tehty nykyisiä asiakkaita silmällä pitäen. Porsaanreikiä löytyi esimerkiksi hiiliyhtiöille ja arktista öljynporausta harjoittaville öljy- ja kaasuyhtiöille

Esimerkiksi AXA julkaisee numeerisen arvion siitä, montako yhtiötä on tiputettu pois sektorikohtaisesti uuden politiikan myötä. Arvio erityisesti rahoituspuolelta kiinnostaisi, koska periaatteissa oli huomattavia porsaanreikiä, jotka on tehty nykyisiä asiakkaita silmällä pitäen. Porsaanreikiä löytyi esimerkiksi hiiliyhtiöille ja arktista öljynporausta harjoittaville öljy- ja kaasuyhtiöille: yhtiöiltä vaadittavaan suunnitelmaan hiilen alasajosta sisältyy poikkeuksia aikataulun suhteen (kuten Venäjän tapauksessa), liikevaihdon käyttäminen hiilen poissulun kynnyksen mittarina mahdollistaa monien suurten hiiliyhtiöiden tukemisen ja arktinen öljyn- ja kaasunporaus voi jatkua, jos arktinen alue määritellään hyvin kapeasti.


Lue lisää järjestöjen analyysistä


1 Global Oil & Gas Exit List (GOGEL) tietokanta kattaa 887 öljy- ja kaasuyhtiötä, joiden osuus maailman öljy- ja kaasuntuotannosta on lähes 95 prosenttia. GOGEL:in avulla finanssialan toimijat voivat helposti tunnistaa yritykset, jotka laajentavat eniten öljy- ja kaasutoimintaansa ja jotka ovat mukana öljy- ja kaasutuotannon kaikkein saastuttavimmissa ja kiistanalaisimmissa muodoissa.