Toimittajan työkalupakki: energiasektorin ilmastolupaukset

Vety & kaasu

Keskeiset kysymykset

  • Käytetäänkö vetyä prosessissa, jossa sen käyttö tuo merkittävää lisäarvoa (esim. terästuotanto, raskas liikenne)? Investoidaanko vedyn lisäkäyttöön myös sellaisissa prosesseissa, joissa sen käyttö ei tuo lisäarvoa (esim. haasteet kuljetuksessa ja energiatehokkuudessa)?
  • Missä suhteessa investoidaan uusiutuvilla tuotettuun vetyyn ja fossiilisilla tuotettuun vetyyn?
   • Jos fossiilipohjainen vety on mukana, milloin siitä luovutaan?
  • Mitä tarkoitetaan “vähähiilisyydellä”? Mihin päästötasoon verrataan ja onko vähennys päästöissä merkittävä?
   • Nojaako vähähiilisyys hiilen talteenoton ja varastoinnin projekteihin (CCS)? Millainen päästövähennyspotentiaali niillä on?
   • Millä toimenpiteillä metaanivuotoja vähennetään?
  • Kysymyksiä päättäjille:
   • Mitkä oletukset taustoittavat arviota kysynnästä ja ensisijaisista käyttötarkoituksista?
   • Kuka ohjaa vedyn käyttöönottoa ja miten?
   • Käytetäänkö vetyä niissä kohteissa, missä sitä keskeisimmin tarvitaan? Vai otetaanko se käyttöön kaikilla sektoreilla? Kuka tekee päätökset?

Kiinnitä huomiota

  • Tyypillisiä käsityksiä vedystä:
   • “On itsestään selvää, että vetyä tarvitaan valtavasti.”
   • “Vety on hopealuoti, joka toimii kaikilla sektoreilla.”
  • Vety toimii tehokkaimmin tietyissä prosesseissa, ja vihreän vedyn tuottaminen vaatii massiivisia lisäinvestointeja uusiutuvaan energiaan.
   • Onko oletus vedyn määrän kasvusta aina perusteltu?

Bioenergia

Keskeiset kysymykset

  • Bioenergian ilmastovaikutukset riippuvat useista eri tekijöistä:
   • Minkälaista bioenergiaa käytetään?
   • Mikä on raaka-aine?
   • Mikä on prosessi?
   • Mikä on loppukäyttö?
   • Mitä fossiilista energiaa se korvaa?
   • Tulokset riippuvat myös oleellisesti arvioinnin haastavuudesta: miten arviointia rajataan? Mitä oletuksia arvioinnissa on käytetty?
  • Maankäyttö ja sen arviointi on keskeistä bioenergian ilmastovaikutusten tarkastelussa:
   • Onko arvioitu nieluvaikutusta? Jos on, niin miten?
   • Mistä kyseisen biomassan käyttö on pois?

Kiinnitä huomiota

  • Kestävien raaka-aineiden rajallisuutta ei usein huomioida, kun puhutaan bioenergialla korvattavien fossiilisten polttoaineiden käyttömäärästä.
  • Tarkastelun aikajänne on tärkeä: bioenergian käyttö voi vuosien tai vuosikymmenten ajan lisätä päästöjä pienentämällä metsien hiilinielua enemmän kuin se vähentää päästöjä korvaamalla fossiilisia polttoaineita.
  • Vaillinaiset vertailut (tyypillisesti maankäyttösektorilla): fossiilisen polttoaineen korvaamisesta bioenergialla saatava ilmastohyöty esitetään ilman, että arvioidaan bioenergian vaikutus hiilinieluihin.

Energiahankkeiden mittakaava

Keskeiset kysymykset

  • Hanki luvut, vertaile ja laita mittakaavaan. Esim. onko 1000 CO2-tonnia paljon vai vähän?
   • Kuinka paljon energiaa projekti tuottaa suhteessa päästöihin?
   • Kuinka suuri osa tämä on yrityksen/toimialan/kaupungin/maan/ihmisen päästöistä?
   • Kuinka suuret ovat projektin päästöt verrattuna samantyyppisiin tai kilpaileviin hankkeisiin?
   • Kun puhutaan päästövähennysprosenteista, mihin tarkkaan ottaen verrataan?
  • Ilmoitetaanko suorat päästöt vai elinkaaripäästöt?
   • Mitä hankkeessa käytetyille raaka-aineille on tehty aikaisemmin?
   • Mitä raaka-aineille tehdään tulevaisuudessa? Olisiko niille parempaakin käyttöä?
  • Voiko hankkeen skaalata? Pienikin asia voi olla merkittävä, jos sen voi toistaa riittävän monta kertaa.

Kiinnitä huomiota

  • Lukuja saatetaan esittää ilman, että taustoitetaan tai visualisoidaan: Onko kyse isosta vai pienestä asiasta? Mitkä ovat sopivia vertailukohteita?
  • ”Päästöttömiä” hankkeita on tuskin olemassa, kun puhutaan elinkaaripäästöistä.

 

TIETOLÄHTEITÄ

Kaasu ja vety

Bionenergia

Yleisiä

 


Lue myös:

 1. Nettonollatavoitteiden arvioinnista
 2. Suursijoittajien ilmastolinjausten arvioinnista
 3. Energiasektorin ilmastolupausten arvionnista