Usein kysytyt kysymykset

Mistä kampanjassa on kyse?
Mihin kampanjaa tarvitaan?
Millaisia energiaratkaisuja kampanja kannattaa?
Onko bioenergia kestävä ratkaisu energiantuotantoon?
Miksi fossiilisista polttoaineista pitää luopua?
Miksi hiilestä luopumisella on kiire?
Millä energia tuotetaan Suomessa nyt?
Kuinka paljon Suomessa on fossiilivoimaloita?
Mistä Suomen päästöt syntyvät?
Kuka Suomessa päättää energia-asioista?
Miksi investoida uusiutuviin Suomessa, jos päästökaupan hinta ei siihen ohjaa?
Onko uusiutuviin energialähteisiin siirtyminen kallista?
Mitä mieltä kampanja on ydinvoimasta?
Mitä mieltä kampanja on turpeesta?
Eikö kivihiiltä ja turvetta tarvita energian tarvepiikkien hoitamiseksi?
Ovatko kampanjan tavoitteet realistisia?


Mistä kampanjassa on kyse?

Hiilivapaa Suomi -kampanjassa vapautetaan Suomi ilmastoa lämmittävästä fossiilienergiasta voimala kerrallaan. Kampanjan tavoitteena on, että Suomen kuntien energiantuotannossa fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö lopetetaan ja panostetaan sen sijaan kestäviin uusiutuviin energianlähteisiin ja energiansäästöön. Hiilivapaa Suomi -kampanja on mukana Europe Beyond Coal -kampanjassa, joka toimii 28 Euroopan maassa ja jonka yhteisenä tavoitteena on siirtymä puhtaaseen energiajärjestelmään.

Maailmalla muutos kohti uutta energiajärjestelmää on jo käynnissä. Historiallisessa Pariisin ilmastokokouksessa valtiot sitoutuivat rajoittamaan ilmaston lämpenemisen kestävälle tasolle. Tavoitteen saavuttaminen vaatii, että fossiilisista polttoaineista on luovuttava pian kaikkialla maailmassa – myös Suomessa. Nyt on aika ryhtyä toimeen!

Hiilivapaa Suomi -kampanjaa tehdään kaikilla paikkakunnilla, joilla energiainvestoinnit ovat ajankohtaisia ja asukkaat haluavat toimia. Hiilivapaan Suomen taustalla on Maan ystävät yhteistyössä Luonto-Liiton, Changemakerin, Ilmastovanhempien, 350 Suomen, Kepan, Energiaremontin ja Suomen YK-nuorten kanssa. Kampanjan tekijät tulevat sekä näistä järjestöistä että muista taustoista. Kaikki aihepiiristä kiinnostuneet ovat tervetulleita vapauttamaan Suomen hiilestä. Ilmoittaudu mukaan!


Mihin kampanjaa tarvitaan?

Suomen hiili- ja turvevoimalat. “Onko niitä tosiaan noin monta?” kysyi moni kävijä Maailma Kylässä -festivaaleilla. Pelkkää lämpöä tuottavat lämpölaitokset on rajattu kartan ulkopuolelle. Niitä on Suomessa yli 1000, mutta suurin osa niistä on näitä voimaloita pienempiä.
Suomen hiili- ja turvevoimaloita. Karttaan on koottu Energiaviraston voimalaitosrekisteristä voimalat, joiden pääpolttoaine on kivihiili tai turve, pelkkää lämpöä tuottavia lämpökeskuksia lukuunottamatta.

Vaikka Suomella ja kunnilla on paljon tavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi, maamme on edelleen täynnä fossiilista energiaa käyttäviä voimalaitoksia. Nämä voimalat täytyy pian korvata kestävillä vaihtoehdoilla. Muutos ei kuitenkaan tapahdu itsestään, eikä varsinkaan riittävän nopeasti. Fossiilivoimaloiden sulkemista täytyy vauhdittaa reippaasti, ja tämä on kampanjan keskeinen tavoite.

Energiantuotantoon käytettävät voimalat ovat pitkäikäisiä. Kun voimala on rakennettu, sitä pyritään käyttämään useita kymmeniä vuosia, vaikka aikanaan valittu teknologia ja sen myötä määräytyvä polttoaine, kuten hiili tai turve, ei enää sopisi nykyajan tilanteeseen. Ilmastonmuutoksen rajuus kuitenkin vaatii, että nykyisistä voimaloista on luovuttava jo lähivuosina.

Fossiiliteollisuus pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että sen intressit näkyvät ja kuuluvat politiikassa. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi EU-tasolla keskeiset päättäjät tapaavatkin paljon enemmän fossiililobbareita kuin uusiutuvan energian edustajia. Siksi kampanjointia ilmaston ja ilmastoystävällisen energiantuotannon puolesta tarvitaan.


Millaisia energiaratkaisuja kampanja kannattaa?

Kampanjan ensimmäisiä vaikuttamiskohteita ovat suurten kaupunkien kaukolämpöjärjestelmät, joissa fossiiliset polttoaineet, turve mukaan lukien, on vaihdettava uusiutuviin. Ensisijaisia fossiilien korvaajia kampanjan näkökulmasta ovat mahdollisimman kestävät, päästöttömät uusiutuvat lähteet, kuten hukkalämmön talteenotto, geoterminen energia, maa- ja ilmalämpöpumput ja suuret lämpöpumput, aurinkolämpö, erilaiset yhteisöenergiaratkaisut ja muut uudet ratkaisut.

Olennaista on myös vähentää energian tarvetta mm. remontoimalla rakennuskanta vähän kuluttavaksi. Energian tarvepiikkejä voidaan älyteknologialla ja joustoilla madaltaa. Myös lämmön kausivarastointi kesältä talvelle ja kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon käyttöönottaminen ovat vaihtoehtoja, joita kaupungeissa pitäisi tarkastella.

Talvien lämmöntarpeen kattamiseksi erilaisilla kestävillä biomassajakeilla voi olla osuutensa kokonaisuudessa, mutta kaiken fossiilisen energian korvaamiseen ne eivät ole ilmaston tai luonnon kannalta kestävä ratkaisu. Bioenergian osuuden on siis pysyttävä maltillisena, ja sen käytölle on asetettava riittävät kestävyyskriteerit.


Onko bioenergia kestävä ratkaisu energiantuotantoon?

Bioenergiasta on käyty viime vuosina kriittistä keskustelua, ja alan tutkimus kehittyy jatkuvasti. Julkisessa keskustelussa ja tutkijoiden puheenvuoroissa on viime aikoina esitetty runsaasti huolestuneita näkemyksiä metsäenergian ilmasto- ja luontovaikutuksista (ks. esim. HS 23.5.2017: Ilmastopaneeli: Hallituksen kaavailemat metsien lisähakkuut kasvattaisivat päästöjä). Hiilivapaa Suomi -kampanja näkee bioenergian korkeintaan osaratkaisuna fossiilisten energialähteiden korvaamiseen. Selvän pääpainon tulee olla päästöttömillä vaihtoehdoilla, kuten energiansäästöllä, lämpöpumpuilla ja hukkalämmön talteenotolla. Bioenergian hyväksyttävyys riippuu myös tapauskohtaisesti siitä, millaisesta lähteestä on kyse ja kuinka kestävästi se on tuotettu.

Bioenergialla, kuten metsähakkeella ja pelleteillä, voidaan vähentää energiantuotannon päästöjä, kun niillä korvataan fossiilista kivihiiltä ja hakatun metsän tilalle kasvatetaan uutta metsää. Suurin ilmastohyöty saadaan, kun käytetään ns. nopeakiertoista biomassaa, kuten puunkorjuusta jääviä puujakeita. Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden arvion mukaan nopeakiertoista biomassaa, kuten puunkorjuusta jääviä risuja ja oksia, syntyy riittävästi, jotta Suomen lyhyen tähtäimen uusiutuvan energian tavoitteet voidaan saavuttaa. Suomen mittakaavassa vuoden 2020 uusiutuvan energian tavoite nielee noin 13,5 miljoonaa kuutiota metsähaketta. Tämä määrä puuta voidaan saada nuorten metsien harvennuksista ja hakkuutähteistä vaikka kantoja ei käytettäisi. (Ks. Liski ym. 2011. “Metsäbiomassan energiakäytön ilmastovaikutukset Suomessa”. Suomen ympäristö 5/2011.)

Pidemmällä tähtäimellä biomassa ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu korvaamaan kaikkea fossiilisten polttoaineiden nykykäyttöä Suomessa. Puun polttaminen aiheuttaa välittömiä päästöjä, joita ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyyden vuoksi on vähennettävä nopeasti. Lisäksi puunkorjuu aiheuttaa haasteita luonnon monimuotoisuudelle. Esimerkiksi WWF:n arvion mukaan puunkorjuuta ei pitäisi enää lisätä.

Suomen on varauduttava myös siihen, että kaikkea puuenergiaa ei tulevaisuudessa lasketa EU:n päästökaupassa päästöttömäksi. Keskustelua metsäperäisen bioenergian kestävyyskriteereistä käydään Euroopassa jatkuvasti.


Miksi fossiilisista polttoaineista pitää luopua?

Kivihiili ja turve ovat eniten ilmastonmuutosta aiheuttavia energiantuotannon polttoaineita. Kun olemme tosissamme ilmastonmuutoksen torjumisessa, ei kivihiilen ja turpeen polttaminen yksinkertaisesti enää käy. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ei voi saavuttaa ilman, että fossiilivoimalat vaihdetaan pian kestäviin ratkaisuihin. Myös tiedemaailma on peräänkuuluttanut kivihiilen käytön alasajoa ilmastosyistä.

Kivihiilen polton jatkaminen on myös taloudellisesti riskialtista. Euroopan energiamarkkinoilla on käynnissä laaja, nopeasti etenevä murros. Esimerkiksi E.ONin ja Enelin kaltaiset merkittävät eurooppalaiset energiayhtiöt ovat ilmoittaneet suurista strategisista muutoksista: fossiilisen energiantuotannon sijaan ne panostavat jatkossa uusiutuvan energian, energiansäästön ja älykkäiden energiajärjestelmien palveluihin. Maailmalla hiilivoimalahankkeita perutaan enemmän kuin rakennetaan. Yksityiset ja julkiset sijoittajat ympäri maailmaa vetävät rahojaan pois kivihiilestä.

Suomessakin kivihiilestä halutaan luopua. Suomen nykyinen hallitus on linjannut, että kivihiilen käytöstä voimalaitoksissa luovutaan vuoteen 2030 mennessä. Hiilivapaa Suomi -kampanjan mielestä luopuminen pitäisi ilmastonmuutoksen rajuuden takia toteuttaa aiemmin, ideaalisti jo lähellä vuotta 2020.


Miksi hiilestä luopumisella on kiire?

Pariisin ilmastosopimuksessa päätettiin, että ilmaston lämpeneminen tulisi pyrkiä rajoittamaan 1,5 asteeseen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii mittavia toimia jo lähivuosina. Esimerkiksi Carbon Briefin analyysin mukaan jo neljän vuoden annos nykytasoisia ilmastopäästöjä riittää suurella todennäköisyydellä aiheuttamaan lämpötilan nousemisen 1,5 asteella. Joidenkin tieteilijöiden mukaan 1,5 asteen lämpeneminen tulee toteutumaan jo tähän mennessä syntyneiden päästöjen vuoksi.

 

Carbon Countdown 2017
Carbon Briefin analyysin mukaan jo neljän vuoden annos nykytasoisia ilmastopäästöjä riittää aiheuttamaan lämpötilan nousemisen 1,5 asteella.

Arvostetun Potsdamin ilmastotutkimuslaitoksen mukaan ilmastotavoitteet tarkoittavat käytännössä sitä, että hiilen polton pitäisi loppua kaikkialla maailmassa jo vuonna 2025. Tavoite on monille maille erittäin haastava, ja sen saavuttaminen edellyttää teknologisesti edistyksellisempien maiden ja kaupunkien edelläkävijyyttä. Käytännössä Suomessa hiilen poltosta olisi pystyttävä luopumaan siis jo vuonna 2020.

Sitran tilaaman tutkimuksen mukaan Suomessa päästöjä pitäisi kokonaisuudessaan vähentää 130–150 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä, jos haluamme noudattaa Pariisin sopimusta ja estää ilmastokatastrofin. Tämä tarkoittaa, että päästöjen nollaamisen lisäksi hiilidioksidia pitää sitoa ilmakehästä esimerkiksi metsityksellä. Tällä hetkellä valtion tavoitteena on kuitenkin 80 %:n päästövähennys vuoteen 2050 mennessä.

Päästövähennysten tahtia täytyy siis myös Suomessa nopeuttaa selvästi. Mitä hitaammin päästövähennykset saadaan käyntiin, sitä korkeampiin lämpötiloihin maailma todennäköisesti päätyy.


Millä energia tuotetaan Suomessa nyt?

Uusiutuva energia on edelleen Suomen energiankäytössä vähemmistössä. Sen tuotannossa selvästi suurin osuus on puulla. Muilla uusiutuvan energian muodoilla on Suomessa merkittävää potentiaalia, joka tulisi pian ottaa käyttöön.

Energian hankinta
Energian kokonaiskulutus 1975-2015. Lähde: Tilastokeskus

Etenkin kaukolämmön tuotannossa kivihiilen ja turpeen sekä maakaasun osuus on edelleen merkittävä, ja niiden osuus energiantuotannon ilmastopäästöistä on suuri.

Kaukolämmön polttoaineet: Kivihiili 21%, Maakaasu 20%, Turve 16%, Puu ja muu bio 29%
Kaukolämmön polttoaineet. ”Teoll.sek., LP” = Teollisuuden sekundäärilämpö, lämpöpumppu.
Lähde: Energiateollisuus

Kuinka paljon Suomessa on fossiilivoimaloita?

Energiaviraston ylläpitämässä voimalaitosrekisterissä oli heinäkuussa 2016 seuraava määrä voimaloita, joissa pääpolttoaineeksi oli ilmoitettu fossiilinen polttoaine tai turve:

Kivihiili: 12 kpl
Turve: 36 kpl
Maakaasu: 25 kpl
Masuunikaasu: 1 kpl
Raskas öljy: 11 kpl
Keskiraskas öljy: 20 kpl
Kevyt öljy: 4 kpl

Lisäksi osa puuperäisiä polttoaineita pääpolttoaineinaan käyttävät voimalat käyttävät sivu- tai varapolttoaineinaan fossiilisia polttoaineita. Voimalaitosrekisteriin ilmoitetaan vähintään 1 MWA kokoiset sähkövoimalaitokset.

Näiden voimaloiden lisäksi Suomessa on vielä pelkkää kaukolämpöä tuottavia lämpökeskuksia. Niitä käytetään tyypillisesti hyvin lyhyitä ajanjaksoja energiantarpeen ollessa suurimmillaan, esimerkiksi kovien pakkasten aikana. Niitä on Suomessa yli 1 000 kpl, ja lämpötehoa ko. voimaloilla on yhteensä noin 15 GW (Kaukolämpötilasto 2014, s. 3. Energiateollisuus ry).


Mistä Suomen päästöt syntyvät?

Energiantuotanto ja -kulutus ovat Suomessa keskeisin ilmastopäästöjen lähde.

Lähde: Tilastokeskus: Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2015.pdf (25.5.2015)
Lähde: Tilastokeskus: Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2015 (25.5.2015)

Kuka Suomessa päättää energia-asioista?

Ilmastopolitiikan yleisistä ohjauskeinoista, kuten verotuksesta ja laeista, päättää Suomessa eduskunta. Käytännössä päätökset valmistelee hallitus ministeriöiden kautta. Keskeisiä tahoja ovat etenkin Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtiovarainministeriö ja Ympäristöministeriö. Keskeisiä ohjauspaketteja ovat energia- ja ilmastostrategia ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU).

Käytännön energiaratkaisuista päättävät kuitenkin energiayhtiöt ja niiden omistajat. Monissa kaupungeissa energiantuotanto on edelleen kunnan omistuksessa. Tuolloin yhtiön asioista päättävät viime kädessä kunnanvaltuutetut. Käytännössä merkittävää valtaa käyttävät kuitenkin energiayhtiöiden hallitusten jäsenet, jotka voivat olla poliitikkoja tai hallitusammattilaisia. Energiayhtiöiden omistajaohjauksesta vastaa usein kunnanhallitus ja sen alainen jaosto, esimerkiksi konserni- tai liiketoimintajaosto.

Esimerkiksi Helsingissä, Vantaalla, Tampereella ja Jyväskylässä energiayhtiöt ovat kunnan omistuksessa. Espoo on myynyt oman energiantuotantonsa Fortumille. Turussa energiayhtiötä omistavat kunnat yhdessä Fortumin kanssa.


Miksi investoida uusiutuviin Suomessa, jos päästökaupan hinta ei siihen ohjaa?

EU:n päästökaupassa päästöoikeuden hinta on jäänyt odotettua matalammaksi. Hiilivoimaloiden sulkemista ei kuitenkaan pidä päästökaupan ongelmien vuoksi pitkittää, vaan päästökauppa itsessään pitää korjata jos sitä edelleen halutaan käyttää ilmastotoimien ohjaamiseen. Parhaillaan keskustellaan siitä, millaisilla toimilla oikeuden hinta saataisiin nousemaan, jotta päästökauppa ohjaisi voimakkaammin investoimaan uusiutuviin energiamuotoihin ja energiansäästöön.

Joidenkin mukaan Suomen ei kannata investoida uusiutuviin, sillä se vapauttaisi päästöoikeuksia muiden käytettäväksi. Tällä hetkellä päästöoikeusjärjestelmässä on kuitenkin runsaasti ylimääräisiä päästöoikeuksia, eikä ole varmuutta siitä, että kaikille vapautuville päästöoikeuksille löytyy tulevaisuudessakaan ostajia.

Tosiasia on, että korvaamalla kivihiilen polttamista uusiutuvalla energialla Suomi vähentää konkreettisesti ilmastoa lämmittäviä päästöjä, saa mahdollisuuden vaihtaa ulkomaisen polttoaineen kotimaiseen ja parantaa kotimaisen elinkeinoelämän edellytyksiä.


Onko uusiutuviin energialähteisiin siirtyminen kallista?

Ei. Koko Suomen energiajärjestelmää tutkinut Lappeenrannan teknillisen yliopiston vetämä Neocarbon-ryhmä tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen, että täysin uusiutuvilla energianlähteillä toimiva järjestelmä tulisi jopa hieman halvemmaksi kuin vertailuvaihtoehdot.

Suomen energiainfrastruktuuri on vanhentumassa, ja suuria investointeja sen uudistamiseksi on edessä joka tapauksessa. Panostukset kannattaa suunnata uusiutuvaan energiaan, sillä on selvää, että ilmastonmuutoksen torjuntaan keskittyvässä maailmassa myös talouden trendit kääntyvät muutoksen puolelle. Jos Suomi haluaa energiateollisuudessa tuottaa ratkaisuja myös vientimarkkinoille, on tarjoamamme teknologian toimivuus todistettava myös kotimaassa.


Mitä mieltä kampanja on ydinvoimasta?

Ydinvoima ei ole relevantti kysymys kampanjan kohdekaupungeissa. Olennaista on ratkaista etenkin kaupunkien lämmöntuotanto, sillä se nojautuu tällä hetkellä pitkälti fossiilisille polttoaineille. Ydinvoimaloiden rakentaminen lähelle kaupunkikeskustoja lämmöntuotantoa ja sen tehokasta siirtoa varten ei ole realistinen lähitulevaisuuden skenaario.

Esimerkiksi Helsingissä on tutkittu lämmön tuomista Loviisan suunnitellusta ydinvoimalasta pitkän kaukolämpöputken kautta. Ratkaisu todettiin Helenin blogissa taloudellisesti kannattamattomaksi ja huoltovarmuuden kannalta ongelmalliseksi.


Mitä mieltä kampanja on turpeesta?

Turpeen polton päästöt ovat jopa korkeammat kuin kivihiilen polton aiheuttamat päästöt. EU ja IPCC luokittelevat turpeen fossiiliseksi polttoaineeksi, sillä vaikka se on eloperäistä, sen uusiutuminen kestää tuhansia vuosia. Turvemaat ovat merkittävä hiilinielu, sillä turve sitoo hiiltä keskimäärin 10 kertaa enemmän kuin mikään muu ekosysteemi. Turvesoiden suojelulla ja ennallistamisella Suomi voisi vahvistaa hiilinielujaan ja soiden monimuotoisuutta. Kampanjan tavoitteena on saada Suomen päästöt laskemaan, joten kannatamme myös turvevoimaloiden korvaamista päästöttömillä uusiutuvan energian lähteillä.


Eikö kivihiiltä ja turvetta tarvita energian tarvepiikkien hoitamiseksi?

Monet uudet lämmöntuotannon vaihtoehdot, kuten geoterminen energia ja hukkalämmön käyttö tuottavat lämpöä tasaisesti, joten niissä ei ole samanlaisia vaihtelevan tuotannon haasteita kuin vaikkapa sähköntuotannon osalta tuulivoimassa. Säätövoimaa tarvitaan jossain määrin jatkossakin, mutta säätövoiman ei tarvitse olla juuri hiiltä tai turvetta, vaan sitä voidaan tuottaa esimerkiksi suurilla lämpöpumpuilla, puulla ja biokaasulla. Kuten nykyäänkin, pahimpien pakkaspäivien lämmöntarve voidaan kattaa pienien, tarvittaessa käyttöön otettavien varavoimaloiden tuotannolla. Lisäksi energian varastoinnin kehittyminen sekä kysyntäjoustot pienentävät säätövoiman tarvetta.


Ovatko kampanjan tavoitteet realistisia?

Tekesin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Neo-Carbon Energy -tutkimushankkeessa on selvitetty miten hiilineutraali energiajärjestelmä voidaan toteuttaa. Tutkimustulokset osoittavat, että täysin uusiutuvaan energiaan perustuva energiajärjestelmä on teknisesti ja taloudellisesti mahdollinen vaihtoehto Suomelle. Tulosten mukaan kokonaan uusiutuvaan energiaan pohjaava järjestelmä olisi lähes samanhintainen, tai jopa hieman halvempi, kuin ydinvoimaa ja runsaasti biomassaa sisältävät järjestelmät.

Konkreettiset kuntakohtaiset tavoitteet riippuvat paikallisten energiansäästötoimien ja uusiutuvan energian potentiaaleista. Hiilivapaa Suomi -kampanja peräänkuuluttaakin kuntia tekemään kuntakohtaiset selvitykset, joissa asetetaan tarkemmat konkreettiset tavoitteet.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii mittavia toimia jo lähivuosina, ja aiheuttaa epäilemättä aikataulullisia haasteita kuntapäätöksenteolle. Nämä haasteet on kuitenkin pakko ratkaista, mikäli ilmastokatastrofi halutaan estää. Kampanja kannustaakin sekä kuntia että energiayhtiöitä toimimaan mahdollisimman sujuvassa ja avoimessa yhteistyössä tavoitteiden saavuttamiseksi.